Υποχρεώσεις και Έλεγχος Γνώσεων

 • Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΤΣ) στα Οικονομικά, απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα.
 • Η παρακολούθηση των παραδόσεων, εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους και κατόπιν άδειας.
 • Εντός της πρώτης διδακτικής εβδομάδας του Β΄ εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες δηλώνουν τα μαθήματα επιλογής που θα παρακολουθήσουν.
 • Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία και περιλαμβάνουν συνολικά δεκατρείς (13) εβδομάδες εκ των οποίων: οι δώδεκα (12) πρώτες εβδομάδες διδασκαλία, φροντιστήρια, εργαστήρια, ασκήσεις ή εργασίες, η 13η εβδομάδα επαναλήψεις (αν χρειάζονται) και οι 14η και 15η εβδομάδες εξετάσεις.
 • Σε περίπτωση που ένας/μια μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια απουσιάσει πάνω από δύο (2) εβδομάδες διδασκαλίας ενός μαθήματος, τότε αποκλείεται από τις εξετάσεις του μαθήματος αυτού στην κανονική περίοδο εξετάσεων (δηλαδή τον Φεβρουάριο για το Α’ εξάμηνο και τον Ιούνιο για το Β’ εξάμηνο) και εξετάζεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.
 • Οι εξετάσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται μετά το πέρας των μαθημάτων του εξαμήνου, διαρκούν δύο εβδομάδες (14η και 15η) και διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος (ΣΕΠ).
 • Οι βαθμολογίες αναρτώνται εντός δύο εβδομάδων από το πέρας της κάθε εξεταστικής περιόδου.
 • Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια του Α’ και Β’ εξαμήνου ο οποίος απορρίπτεται (είτε λόγω μη προβιβάσιμου βαθμού, είτε λόγω απουσιών) σε ένα ή δύο μαθήματα ανά εξάμηνο, όχι όμως σε περισσότερα από τρία (3) μαθήματα αθροιστικά και στα δύο εξάμηνα, μπορεί να εξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο. Ειδικά για τα μαθήματα στα οποία απορρίφθηκε λόγω απουσιών, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα πρέπει να υποβάλλει, πριν την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, τις προβλεπόμενες εργασίες οι οποίες ορίζονται από τους διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών.
 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις διαρκούν μια εβδομάδα.
 • Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από μηδέν έως δέκα, ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν καλώς (6,5 έως 8,5 (μη συμπεριλαμβανομένου), καλώς (6).
 • Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 6 και οι μεγαλύτεροί του για τα μαθήματα, και το 7 και οι μεγαλύτεροί του για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).
 • Ο βαθμός του ΜΤΣ προσδιορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του προγράμματος και τον βαθμό της ΜΔΕ, καθώς και άλλων υποχρεώσεων που έχουν προβλεφθεί στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΚΜΣ), με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
 • Για την απόκτηση του ΜΤΕ απαιτείται ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια να εξετασθεί επιτυχώς σε 10 μαθήματα (υποχρεωτικά ή/και επιλογής) και στη ΜΔΕ, μέσα στα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος ΕΚΜΣ.
 • Μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες άλλων συναφών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΑΠΘ, του προγράμματος Erasmus ή του Διδακτορικού Προγράμματος, θα μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα του ΠΜΣ και να εξετάζονται σε αυτά, μετά από έγκαιρη αίτησή τους η οποία θα εξετάζεται από τη ΣΕ και μετά από σύμφωνη γνώμη του/της διδάσκοντα/ουσας.