Οργάνωση Διδασκαλίας

  • Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση 10 μαθημάτων κατά την διάρκεια του Α’ και Β’ εξαμήνου.
  • Το Α’ εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια παρακολουθεί 5 (πέντε) μαθήματα.
  • Το Β’ εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια παρακολουθεί 5 (πέντε) μαθήματα, εκ των οποίων 2 (δυο) είναι υποχρεωτικά, και τρία  (3) μαθήματα επιλογής.
  • Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Συνεπώς, οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες συμπληρώνουν τα δύο πρώτα εξάμηνα 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Στο Γ’ εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να επιλέξει ένα από τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών εργασιών.
  • Με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου, λαμβάνονται άλλες τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
  • Συνολικά, για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).