Οδηγίες Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  (ΜΔΕ) είναι ερευνητικού περιεχομένου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος. Εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός/μιας επιβλέποντος/ουσας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιλέγουν τη ΜΔΕ από κατάλογο θεμάτων που δημοσιεύουν τα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικών με το επιστημονικό τους αντικείμενο/ενδιαφέρον κάθε χρόνο και δηλώνουν το θέμα στην ΣΕΠ προς έγκριση.

Η ΜΔΕ εκπονείται εντός του Γ’ εξαμήνου σπουδών.

Η ΜΔΕ θα πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο.
Μετά την ολοκλήρωση και παρουσίασή της ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποβάλει:

  • ένα (1) έντυπο αντίγραφο στον/στην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια
  • ένα (1) έντυπο αντίγραφο στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ
  • ένα (1) ηλεκτρονικό (σε CD) αντίγραφο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες κατάθεσης διπλωματικής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (συνοδεύεται από το έντυπο παράδοσης διπλωματικής και το απογραφικό δελτίο με τα στοιχεία της διπλωματικής εργασίας συμπληρωμένα – το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής θα πρέπει να υπογράφεται πρώτα από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών)

Ο/Η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια θα πάρει από την Κεντρική Βιβλιοθήκη υπογεγραμμένη τη βεβαίωση ότι έχει καταθέσει αντίγραφο της εργασίας του. Η βεβαίωση αυτή μαζί με το βαθμολόγιο που υπογράφουν οι επιβλέποντες/ουσες καθηγητές/τριες της Διπλωματικής Εργασίας υποβάλλεται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτησή του/της.