Κριτήρια Εισαγωγής

1. Στο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά, Master in Economics» γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά, Master in Economics» δημοσιεύει την προκήρυξη θέσεων με την οποία καλούνται οι υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους τον Μάιο κάθε έτους. Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. στις Οικονομικές ή συναφείς επιστήμες της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν    απονέμεται σε φοιτητή/τρίας του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει  αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένας/μια κατ΄ έτος στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μόνο εφόσον κατέχουν τίτλο σε συναφείς επιστήμες και επιτελούν συναφές έργο στο Α.Π.Θ.
 4.  Ένας/μια (1) Υπότροφος/η του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. καθώς και ένας/μια (1) αλλοδαπός/η υπότροφος του ελληνικού κράτους, εφόσον ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής.
 5. Υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι και νυν φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης τουλάχιστον και οι οποίοι/ες θα προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο φοιτούν μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Σε αντίθετη περίπτωση ο/η υποψήφιος/α χάνει τη θέση του, η οποία καταλαμβάνεται από τον/την 1ο/η, 2ο/η ή 3ο/η κ.λπ. επιλαχόντα/ούσα.
 6. Υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι και αλλοδαποί/ες πτυχιούχοι, οι οποίοι/ες πληρούν το επιπλέον κριτήριο της γλωσσομάθειας της Ελληνικής.
 7. Ο αριθμός εισακτέων στο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Οικονομικά, Master in Economics» ορίζεται, κατά ανώτατο όριο στους/στις δεκαπέντε (15).

 

2. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

2(α) – Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

 1. Η Επίδοση στην ad hoc  Εισαγωγική Εξέταση. Η εξέταση αυτή γίνεται σε ύλη από τα πεδία της Μικροοικονομικής, της Μακροοικονομικής, και των Ποσοτικών Μεθόδων Ανάλυσης (Μαθηματικά, Στατιστική και Οικονομετρία).  Η εξεταστέα ύλη και ημερομηνία  εξέτασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. καθώς και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ταυτόχρονα με την προκήρυξη των θέσεων. Η εξέταση γίνεται στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 2. Ο Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
 3. Η Επαρκής Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.  Η επάρκεια για το Π.Μ.Σ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποδεικνύεται με την κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, τουλάχιστον (βλέπε Παράρτημα 2 του Σχεδίου Κανονισμού).
 4. Η Συνέντευξη
 5. Οι Συστατικές Επιστολές  (δύο (2) από μέλη ΔΕΠ)

 

2(β) – Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου /ων με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις αναλυτικών βαθμολογιών.
 • Οι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι/ες, αντί του αντίγραφου πτυχίου θα προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη.
 • Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής για τους Έλληνες ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς /ές (Δείτε Παράρτημα 2).
 • Αποδεικτικά άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν).
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Μία (1) φωτογραφία.

 

2(γ) – Διαδικασία Επιλογής των Εισακτέων
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (εξέταση των δικαιολογητικών, διενέργεια της ad hoc εξέτασης, συνέντευξη) γίνεται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ της Οικονομικής Κατεύθυνσης του Τμήματος τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή Επιλογής ορίζεται από τη  Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Τα θέματα για την ad hoc εξέταση και η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από μέλη ΔΕΠ με ΦΕΚ στα αντικείμενα που εξετάζονται (ή σε συναφή) που ορίζονται επίσης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται με απόκρυψη των στοιχείων των υποψηφίων. Η αντιστοίχιση βαθμών και ονομάτων των υποψηφίων γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής τα οποία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εξεταστές.

Για την επιλογή, τα παραπάνω κριτήρια (1), (2), (4) και (5) σταθμίζονται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

 • Επίδοση στην ad hoc εξέταση (45%)
 • Βαθμός πτυχίου [(40%)* (συντελεστής συνάφειας%)]
 • Συνέντευξη (7%)
 •  Ερευνητικό Έργο (5%)
 • Συστατικές επιστολές (3%).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Κατάταξης και τον υποβάλει για επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφασίζει για τον αριθμό αυτών που θα εισαχθούν και ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους/τις δεκαπέντε (15) φοιτητές/τριες. Στην ισοβαθμία, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει την καλύτερη επίδοση στην ad hoc εξέταση. Αν και στην περίπτωση αυτή προκύψει ισοβαθμία τότε στην τελική κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου σταθμισμένος με τον συντελεστή συνάφειας.  Με απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και ο αριθμός (3 έως 5) των επιλαχόντων. Με την επικύρωση, ο Πίνακας Κατάταξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Οι εγγραφές των επιτυχόντων γίνονται τον Σεπτέμβριο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη γραμματεία.

Σε περίπτωση μη αποδοχής εγγραφής ενός/μιας ή περισσοτέρων από τους/τις επιτυχόντες/ούσες μεταπτυχιακούς/ες, τους/τις ζητείται να το δηλώσουν εγγράφως και στη συνέχεια καλούνται για εγγραφή οι πρώτοι/ες στη σειρά κατάταξης από τους/τις επιλαχόντες/ούσες.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων/ουσών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
 

2(δ) – Κριτήρια Γλωσσομάθειας
Απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας για όλους τους υποψήφιους και, στις περιπτώσεις αλλοδαπών υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, επιπλέον πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Τα αντίστοιχα κριτήρια ισχύουν για τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες και μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα 2 του Σχεδίου Κανονισμού.

Άλλα πιστοποιητικά, εκτός από τα παραπάνω, προκειμένου να αξιολογηθούν ως απόδειξη γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πρέπει να συνοδεύονται είτε (α) από βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, είτε (β) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας προέλευσης του τίτλου στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης τίτλου γνώσης της αγγλικής γλώσσας οι απόφοιτοι αγγλόφωνων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Για τους/τις αλλοδαπούς/πές υποψηφίους/ες, η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται από την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου τουλάχιστον Β2 του Κέντρου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΑΠΘ ή ισοδύναμο.