Πληροφορίες

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών απαντά στις προκλήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος με τη δημιουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Οικονομικά – Master in Economics. Το πρόγραμμα αυτό είναι πρωτοποριακό καθώς τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των υποψηφίων φοιτητών/τριών και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις οι οποίες απαιτούν ένα στέρεο υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη για όλους/ες αλλά και εξειδίκευση σε επιμέρους αντικείμενα/πεδία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Οικονομικά αποσκοπεί:

 1. Στην προαγωγή της γνώσης, με την εμβάθυνση στην Οικονομική Θεωρία και με την ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων οικονομικής πολιτικής.
 2. Στην κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών με την Οικονομική Επιστήμη προχωρημένων ποσοτικών μεθόδων σε οικονομικά δεδομένα και στην ορθή αξιολόγηση των εμπειρικών αποτελεσμάτων.

Καινοτομικά στοιχεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποτελούν:

 • Ο σχεδιασμός, η δομή, τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους ανταποκρίνονται πλήρως στις βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
 • Η έμφαση που δίνεται στην κατανόηση της Οικονομικής Θεωρίας και των εργαλείων της καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
 • Η εμβάθυνση σε πεδία αιχμής της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας μέσα από την επιλογή μαθημάτων σε συνδυασμό με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
 • Τα μαθήματα επιλογής ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Ο ερευνητικός προσανατολισμός συνδέεται με την ερευνητική δραστηριότητα των εργαστηρίων και των ερευνητικών μονάδων του Τμήματος. Συγκεκριμένα, από το Τμήμα εμπλέκονται 2 μονάδες (τομείς) της Οικονομικής Κατεύθυνσης με τα αντίστοιχα εργαστήρια τους που καλύπτουν πλήρως το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.
 • Η δωρεάν πρόσβαση στο ΠΜΣ από υποψηφίους/ες με προοπτικές επιστημονικής/ακαδημαϊκής εξέλιξης.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι:

 • Η προαγωγή της έρευνας σε γνωστικά πεδία της Οικονομικής Επιστήμης καθώς και τη συμμετοχή των φοιτητών/τριων του σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για τη διεύρυνση των οριζόντων τους.
 • Η προετοιμασία των αποφοίτων για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
 • Η ενίσχυση των ικανοτήτων και γνώσεων των αποφοίτων ώστε να αποκτήσουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας.
 • Η καταξίωση του ΠΜΣ μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης και τη σύνδεσή του με τα διεθνή δίκτυα αντίστοιχων προγραμμάτων.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών που επιζητούν:

 • Γνώσεις οικονομικών με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας.
 • Τη συνέχιση των σπουδών τους.